Strona Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rakowiec"   -  Informator "Rakowiec" - edycja nr 1 - próbna
Wszystkie artykuły własne na osobnych stronach To nowa forma biuletynu informacyjnego osiedla WSM Rakowiec artykuł z serwisu WSM RAKOWIEC
Rakowiec>> biuletyn nr 1 exp. Nowe prawo spółdzielcze i słuszne prawa spółdzielcy
Korotyńskiego, na tyłach biurowca

Spółdzielcy będą mieli więcej możliwości kontrolowania władz spółdzielni, a zwłaszcza dostępu do spółdzielczych dokumentów.


Pruszkowska, widok w kierunku Wiślickiej
Nowe prawo spółdzielcze.
Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, którą na początku czerwca br. uchwalił Sejm, umożliwia dokonywanie wykupów mieszkań. To dobra wiadomość dla tych osób, które nadal posiadają jedynie mieszkania lokatorskie, a chciałyby je wykupić, czyli uzyskać własnościowe prawo do lokalu albo tzw. odrębną własność lokalu. Co ważne, nie będzie też już dowolności w ustalaniu bonifikat dla wykupujących mieszkania. Nowelizacja jednoznacznie ustala, że wyniosą one 50 proc. wartości udzielonej spółdzielniom pomocy finansowej, np. ze środków publicznych. Nowela precyzuje też, kto i kiedy odpowiada za wnoszenie opłat za mieszkanie. Dużo zmian dotyczy również ustawy Prawo spółdzielcze, czyli aktu prawnego, który reguluje podstawy działania spółdzielni, określa jej organy itp. Spółdzielcy będą mieli więcej możliwości kontrolowania władz spółdzielni, a zwłaszcza dostępu do spółdzielczych dokumentów. Na straży tego dostępu będą stały sądy, które mają sprawdzać, czy władze spółdzielni nie ograniczają zbytnio praw mieszkańców. Zaostrzono odpowiedzialność karną i cywilną członków władz spółdzielni. Zmieniły się też procedury prawne w spółdzielni. Trudniej będzie bezzasadnie pozbyć się ze spółdzielni niewygodnych władzom działaczy, gdyż nowe przepisy utrudniają wykluczenie lub wykreślenie członków z rejestru spółdzielni. Nowelizacja może wejść w życie w ciągu najbliższych tygodni. Nie wiadomo dokładnie, którego dnia, gdyż zmiany musi jeszcze podpisać prezydent i trzeba je opublikować w Dzienniku Ustaw. To będzie prawdziwa rewolucja w spółdzielniach. Dzięki poprawionej ustawie członkowie zyskają większy wgląd w zarządzanie ich, prywatnym przecież, majątkiem.
Słuszne prawa spółdzielcy.
Spółdzielcy mąją prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółdzielni oraz w zebraniach grup członkowskich (grupy te działają w większych spółdzielniach, gdzie walne zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli). Spółdzielcy mają także prawo wybierania lub bycia wybieranym do organów spółdzielni (m.in. rady nadzorczej. zarządu, zebrania przedstawicieli). Nowelizacja precyzuje również. że spółdzielca może - na własny koszt - korzystać podczas np. walnego zgromadzenia z pomocy prawnika lub innego eksperta. Eksperci ci nie mają jednak prawa głosu na takich zebraniach. Nowela określa też jasno, że każdy spółdzielca (a nie tylko wybrany delegat) może uczestniczyć w zebraniu przedstawicieli (jednak nie ma na nim prawa głosu). Dotychchczas kwestie te budziły kontrowersje i nierzadko trudno było zwykłym spółdzielcom wejść (tylko w charakterze obserwatorów) na zebranie przedstawicieli lub skorzystać z porad prawnika.Spółdzielcy mogą żądać, aby właściwe organy spółdzielni (np. zarząd) rozpatrzyły wnioski dotyczące tej działalności. Spółdzielca ma też prawo do odpisu aktualnej wersju statutu i obowiązujących w spółdzielni regulaminów, może też mieć dostęp do uchwał organów spółdzielni, protokołów obrad m.in. rady nadzorczej, zarządu lub zebrania przedstawicieli. Spółdzielnia musi też, na żądanie członka, udostępnić mu protokoły lustracji (oraz wnioski polustracyjne i informacje o ich realizacji), roczne sprawozdania finansowe, a nawet umowy zawierane z osobami trzecimi. To uprawnienie jest ograniczone, spółdzielnia może odmówić, jeśli naruszałoby to prawa tych osób lub informacje mogłyby zostać wykorzystane w celach sprzecznych z interesami spółdzielni.
do patronackiej strony TELEKOMPUTER (C) Copyright  by Tomasz Kolski * Wszystkie prawa zastrzeżone.All rights reserved.
2005
strony P.A.Y. STUDIO Kontakt telefoniczny: 0 601 673 417