Strona Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rakowiec"   -  Informator "Rakowiec" - edycja nr 1 - próbna
Wszystkie artykuły własne na osobnych stronach To nowa forma biuletynu informacyjnego osiedla WSM Rakowiec artykuł z serwisu WSM RAKOWIEC
Rakowiec>> biuletyn nr 1 exp. Zmiany w statucie - większa odpowiedzialność - odpowiedzialność karna
korzystne zmiany w prawie spółdzielczym Zmiany w statucie
Nowelizacja nakazuje, aby wiele szczegółowych rozwiązań znalazło się w statucie spółdzielni. Spółdzielnie muszą więc dokonać zmian swoich statutów, by dostosować ich treść do znowelizowanej ustawy. Zgłoszenia tych zmian do Krajo-wego Rejestru Sądowego spółdzielnie muszą dokonać w terminie 12 miesięcy (od dnia wejścia w życie nowelizacji). Do czasu zarejestrowania zmian statutu pozostają w mocy za-rejestrowane już statuty. Gdy jednak powstanie sprzeczność między zapisami sta-tutu a ustawą, to trzeba stosować przepisy ustawy.
korzystne zmiany w prawie spółdzielczym Większa odpowiedzialność
Dotychczasowe przepisy prawa spółdzielczego przewidywały ograniczoną odpowiedzialność cywilną członków władz spółdzielni. Do odpowiedzialności członków rady i zarządu miały bowiem odpowiednio zastosowanie przepisy kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników. Oznaczało to, że przepisy te przewidywały górną granicę odszkodowania, które wynosiło np. w stosunku do członków zarządu zatrudnionych w spółdzielni kwotę ich trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia.Teraz ma się to zmienić. Znowelizowane przepisy nie zawierają  już ograniczeń zawartych w kodeksie pracy. Oznacza to, że członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator odpowiadają wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni (chyba, że nie ponoszą winy). W ten sposób zaostrzone przepisy znowelizowanej ustawy mają dyscyplinować władze Spółdzielni i zapobiegać nadużyciom. Ich skuteczność można będzie sprawdzić dopiero w praktycznym działaniu. A to niestety może zająć nawet kilka lat.
korzystne zmiany w prawie spółdzielczym Odpowiedzialność karna
Inną ważną nowością jest wprowadzenie szczegółowych, jednoznacznie brzmią-cych przepisów karnych. I tak osoba, która jest członkiem rady nadzorczej spół-dzielni lub jej zarządu, albo jest likwidato-rem spółdzielni i działa na jej szkodę, bę-dzie mogła trafić do więzienia nawet na 5 lat lub/i zapłaci grzywnę. Natomiast człon-kowie zarządu spółdzielni lub likwidato-rzy, którzy nie zgłoszą wniosku o upad-łość spółdzielni pomimo powstania wa-runków do zgłoszenia takiej upadłości, będą karani grzywną, ograniczeniem wol-ności lub nawet rokiem pozbawienia wol-ności.
male_icotk.gif (2935 bytes) (C) Copyright  by Tomasz Kolski * Wszystkie prawa zastrzeżone.All rights reserved.
2005
strony P.A.Y. STUDIO Kontakt telefoniczny: 0 601 673 417