ulot_tyt.jpg (24743 bytes)
Grupa mieszkańców WSM Rakowiec uważa, że oferty dostępu do szerokopasmowego internetu w naszym osiedlu, kierowane do nas przez firmy telekomunikacyjne, sieci telewizji kablowej lub prywatnych dostawców, są obarczone ograniczeniami i zawyżone cenowo. Dlatego też sądzimy, że nadeszła pora budowy własnej, osiedlowej sieci, której parametry określiliby sami użytkownicy. Zwracamy się do Zarządu WSM "Rakowiec" o poparcie tej inicjatywy, korzystając z prawa jakie daje nam § 9, pkt-y 2 i 4, Statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rakowiec". Budowę sieci LAN (Local Area Network) należałoby podzielić na kilka etapów (do ustalenia ilu) i realizować mieszanymi sposobami, z wykorzystaniem różnych technologii: łącza kablowe, radiowe, niewykluczone światłowody. Sieć osiedlowa LAN może być założona na terenie naszego osiedla przez firmę zewnętrzną bez finansowego angażowania Spółdzielni. Należy jednak dążyć do tego, by w określonej przyszłości stała się trwałym składnikiem zasobów WSM Rakowiec. W ten sposób mieszkańcy byliby współwłaścicielami sieci i mogli decydować o jej funkcjonowaniu i rozwijaniu. Chcielibyśmy stworzyć podstawowy element osiedlowego środka komunikacji społecznej, który mógłby podlegać rozbudowie w miarę rosnących potrzeb członków naszej spółdzielni. Nie wykluczamy w przyszłości przejęcia łączy telewizji kablowej i telefonicznych, aby nie dopuszczać do praktyk monopolistycznych czyli ciągłego wzrostu opłat za użytkowanie tych łączy. Opłaty abonamentowe za szerokopasmowe usługi internetowe uzależnione będą od prędkości transmisji danych od/do użytkownika i powinny być konkurencyjne (znacząco niższe) od stawek innych dostawców zewnętrznych. Sieć powinna być dostępna dla wszystkich zainteresowanych członków S-pni. Wykonawca (firma zewnętrzna) uzyska wszystkie niezbędne pozwolenia od zarządu WSM "Rakowiec" i podpisze stosowną umowę, uwzględniającą zarówno interesy spółdzielni jak i wykonawcy. Projekt umowy będzie konsultowany z przedstawicielami użytkowników. Przed rozpoczęciem budowy sieci LAN wykonawca zapewni łącze do zewnętrznej sieci szkieletowej o parametrach uzgodnionych z przedstawicielami użytkowników. Budowa osiedlowej sieć realizowana będzie etapami w grupach budynków. Wybór tych budynków uzależniony będzie przede wszystkim od zainteresowania przyłączeniem do sieci lokatorów oraz od istniejących warunków technicznych. W pierwszym etapie sieć założona zostanie w grupie 3 wieżowców przy ul. Wiślickiej, domy 3, 5 i 7, w Domu Kultury oraz budynkach Wiślicka 1 i 1a (najbardziej zwarta zabudowa na naszym osiedlu). W tym etapie zostanie uruchomiony serwer z publicznym ID, umiejscowiony w Domu Kultury. Do obsługi serwera i konserwacji sieci (zapewnienie bezawaryjnego działania) zatrudniony zostanie administrator, którego wynagrodzenie pochodzić będzie z opłat abonamentowych wnoszonych przez użytkowników. Sposób pobierania opłat zostanie uzgodniony z Zarządem i wykonawcą sieci.
Po rozpoczęciu pierwszego etapu przejmowani będą i stopniowo przyłączani do sieci osiedlowej LAN klienci innych dostawców - firm telekomunikacyjnych, sieci telewizji kablowych i dostawców prywatnych. Inicjatorzy budowy sieci LAN wyłonią swych reprezentantów, którzy będą uczestniczyli we wszystkich negocjacjach i pracach nad jej tworzeniem.